Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Dây cáp điện Việt Nam
06/11/2013

  

Ngày 5/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Dây cáp điện Việt Nam theo Giấy chứng nhận chào bán số 36/GCN-UBCK ngày 23/8/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo báo cáo của Công ty, số lượng cổ phiếu được CtyCP Dây cáp điện Việt Nam chào bán thành công là 3.840.008 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác