Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ
06/11/2013

  

   Ngày 31/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800632306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/6/2006 và đăng ký thay đổi lần 06 ngày 26/12/2012) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 88/2013/BC.HĐQT ngày 28/10/2013 của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 86/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87/2013/NQ-HĐQT ngày 26/10/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác