Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi của CtyCP Đầu tư Phan Vũ
09/10/2013

Ngày 3/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi của CtyCP Đầu tư Phan Vũ (GCN ĐKKD số 0302217087 ngày 8/2/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 7/6/2012). Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ.ĐHĐCĐ ngày 20/4/2013, Quyết định của HĐQT số 010713/QĐ-HĐQT ngày 1/7/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNNN)

Các tin khác