Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CtyCP Bourbon Tây Ninh
26/09/2013

Ngày 18/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CtyCP Bourbon Tây Ninh (Mã CK: SBT) (theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 379/2013/CV/SBT ngày 17/9/2013). Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 49/2013/NQ-HĐQT ngày 13/9/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác