Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Cầu Đuống
26/09/2013

Ngày 11/9/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 04/CV-CĐs ngày 17/8/2013 của Công ty Cổ phần Cầu Đuống. Theo đó, Công ty Cổ phần Cầu Đuống đã thực hiện phát hành 164.995 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

(UBCKNN)

                

Các tin khác