Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của CtyCP CNG Việt Nam
25/09/2013

Ngày 16/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CtyCP CNG Việt Nam. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 12/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 6/9/2013 của CtyCP CNG Việt Nam và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác