Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện
16/09/2013

Ngày 12/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện, theo báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 444/BC-PTIC ngày 26/8/2013 và Công văn số 477/CV-PTIC ngày 10/9/2013 của Công ty. Phương án bán cổ phiếu của CtyCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 149/NQ-HĐQT ngày 16/7/2013 về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn lưu động và các quy định của pháp luật hiện hành.

(UBCKNN)

Các tin khác