Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
16/09/2013

Ngày 4/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 925/CKMK ngày 28/8/2013 của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CtyCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã phát hành là 238.686 cổ phiếu.

(UBCKNN)

  

Các tin khác