Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
16/09/2013

Ngày 12/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 03/2013/BC-OCH ngày 10/9/2013 của CtyCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã chứng khoán: OCH) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 23/GCN-UBCK ngày 11/7/2013. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng của CtyCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương là 100.000.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

(UBCKNN)

                

Các tin khác