Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec
27/05/2014

  Ngày 26/5/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Công văn số 19/BC- HĐQT ngày 22/5/2014 về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (Công ty) theo Giấy chứng nhận chào bán số 09/GCN-UBCK ngày 22/1/2014. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 24/7/2013 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn phát hành; Nghị quyết Đại hội cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 18/12/2013 thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác