Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Vận tải Dầu khí
27/05/2014

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 408/VTDK-KHĐT ngày 21/5/2014) của CTCP Vận tải Dầu khí. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 11/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác