Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
04/08/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 71/2020/CV_KĐ ngày 17/7/2020 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 20/2020/NQ_HĐQT ngày 17/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác