Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát
03/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 43/2020/VPG ngày 15/7/2020 của CTCP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát (mã chứng khoán VPG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác