Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để thưởng cho người lao động của CTCP Xây dựng DIC Holdings
03/08/2020

Ngày 15/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động lần lượt theo báo cáo phát hành số 125/CV.DIC Cons ngày 26/6/2020 và báo cáo phát hành số 129/CV.DIC Cons ngày 6/7/2020 của CTCP Xây dựng DIC Holdings (Công ty/DC4). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHCĐ.2020 ngày 30/5/2020, Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT.DIC Cons ngày 24/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT.DIC Cons ngày 24/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT.DIC ngày 26/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT.DIC Cons ngày 10/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác