Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng
29/05/2020

Ngày 20/05/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 03/BC-HC3 ngày 19/05/2020 của CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (Mã chứng khoán: HC3 – Upcom). Theo báo cáo, CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng đã phát hành thành công 1.709.509 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác