Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Hà Đô
28/05/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 453/BC-CTHĐ ngày 14/05/2020 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG; niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 72/NQ-HĐQT ngày 15/04/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác