Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
28/05/2020

Ngày 25/05/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 0105/2020/DDG/BC ngày 21/05/2020 của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã CK: DDG). Theo đó, DDG đã phát hành thành công 2.519.943 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác