Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PVD
13/08/2019

Ngày 09/08/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 473/PVD-TC ngày 07/08/2019 của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã CK: PVD – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Tổng công ty đã thực hiện phân phối 38.279.629 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác