Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Thiên Long - TLG
12/08/2019

Ngày 07/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 57.19/CV-TLG ngày 30/07/2019 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã CK: TLG – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019, Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 22/07/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác