Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
08/08/2019

Ngày 05/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 0108/BC-VCC-HĐQT ngày 01/8/2019 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 03/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 86/NQ-VCC-HĐQT ngày 31/7/2019 và các quy định của Pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác