Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận báo cáo kết quả tăng vốn để trả cổ tức của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
07/08/2019

Ngày 06/8/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo số 61/2019/FRT-FAF ngày 06/8/2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã chứng khoán FRT, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã thực hiện phát hành là 10.301.792 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác