Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 của CTCP Licogi 14
05/08/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 số 258/BC-LICOGI 14 ngày 24/07/2019 của CTCP Licogi 14 (Mã CK: L14). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019, Nghị quyết HĐQT số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 24/07/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 của CTCP Licogi 14 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác