Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 của CTCP Dược phẩm Tipharco
01/08/2019

Ngày 29/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 số 123/HĐQT ngày 15/7/2019 của CTCP Dược phẩm Tipharco. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 121-NQ/ĐHCĐ ngày 28/6/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 122/HĐQT ngày 28/6/2019 và các quy định khác liên quan.

UBCKNN

Các tin khác