Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Dịch vụ Sân bay
31/07/2019

Ngày 26/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 59/2019/ASG ngày 25/7/2019 của CTCP Dịch vụ Sân bay. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành trả cổ tức là 6.299.977 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác