Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Thuận Đức
30/07/2019

Ngày 19/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP tại Sàn Upcom) theo Báo cáo phát hành số 187.1/2019/BCPH-TDP ngày 18/7/2019. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 2034/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/4/2019 và Nghị quyết HĐQT số 187.2/2019/NQ-HĐQT ngày 18/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác