Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
30/07/2019


Ngày 26/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 158/PPC-TCKT ngày 22/7/2019 của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

UBCKNN

Các tin khác