Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Fecon
30/07/2019

Ngày 25/07/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 05/2019/BC-TC.FECON ngày 04/07/2019 của Công ty cổ phần FECON (Mã CK: FCN – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 26/04/2019, Nghị quyết HĐQT số 33/2019/NQ-HĐQT.FECON ngày 04/07/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác