Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thực phẩm Bích Chi
11/06/2019

Ngày 06/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 10/BC.HĐQT ngày 05/6/2019 của CTCP Thực phẩm Bích Chi. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty đã phân phối là 1.199.349 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác