Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức CTCP Vạn Phát Hưng
11/06/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 64/2019/BC-VPH ngày 27/5/2019 của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán VPH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/2019/NQ-VPH ngày 25/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-VPH ngày 08/4/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác