Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
15/05/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu ngày 7/5/2019 của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán KPF, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 173/2019/KPF/NQ-HĐQT ngày 7/5/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác