Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư LDG
17/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo phát hành số 95/2019/CV-LDG ngày 8/4/2019 của CTCP Đầu tư LDG (Mã chứng khoán: LDG; Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 8/4/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác