Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
17/04/2019

Ngày 11/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Công ty) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 404/2019-DGC ngày 04/4/2019. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 04/4/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác