Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
16/04/2019

Ngày 05/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 96/QNS-TCKT ngày 04/04/2019. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 15/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/03/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-QNS-HĐQT ngày 04/04/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác