Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa
12/04/2019

Ngày 10/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả số 16/CV/NNG/18 ngày 08/04/2019 của CTCP Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa. Theo đó, Công ty đã phân phối 4.004.078 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác