Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
11/04/2019

Ngày 4/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 123/2019/PĐ-TC ngày 03/04/2019 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2019 ngày 30/3/2019, Quyết định HĐQT số 06/2019/QĐ-HĐQT ngày 03/4/2019 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác