Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP ANI
09/04/2019

Ngày 03/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP ANI theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 30/BC-ANI ngày 02/04/2019. Phương án phát hành của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019 kèm theo Công văn đính chính số 29/CV-ANI ngày 02/04/2019; Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 02/04/2019 của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác