Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP DIC số 4
09/04/2019

Ngày 05/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP DIC số 4 (Công ty) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 01/BCPH ngày 02/4/2019. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHCĐ.2019 ngày 30/3/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT.DIC4 ngày 02/4/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác