Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
01/04/2019

Ngày 26/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 01/BCPH.NHT.2019 ngày 25/3/2019 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/3/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NH-HĐQT-NH2019 ngày 22/3/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NH-HĐQT-NH2019 ngày 22/3/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác