Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
26/03/2019

Ngày 19/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 05/BC/HĐQT/2019 ngày 18/3/2019 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2018-2019 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2019 ngày 14/1/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08A/NQ/HĐQT/2019 ngày 28/2/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác