Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam
25/03/2019

Ngày 20/03/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 số 01/BC-DBC ngày 19/3/2019 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã CK: DBC). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018, Quyết định HĐQT số 218/QĐ-HĐQT ngày 19/3/2019 về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

UBCKNN

Các tin khác