Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ
22/03/2019

Ngày 18/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 số 22/CV-CNPM ngày 18/3/2019 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ (Công ty). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 4.000.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành).

UBCKNN

Các tin khác