Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹ của CTCP Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa
28/02/2019

Ngày 25/2/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹ của CTCP Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa thực hiện theo Nghị quyết Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHCĐ/NNG/18 ngày 22/5/2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/2/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 005/NQ/HĐQT/NNG/19 ngày 22/2/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác