Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Sao Mai
26/02/2019

Ngày 20/2/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo phát hành số 01/BCPH-2019 ngày 21/1/2019 của CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã chứng khoán ASM, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 26/4/2018, Nghị quyết HĐQT số 0118/NQ.HĐQT-2019 ngày 18/1/2019, Nghị quyết HĐQT số 0215/NQ.HĐQT-2019 ngày 15/2/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác