Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ
21/02/2019

Ngày 18/2/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ (Công ty) theo báo cáo phát hành số 05/CV-CNPM ngày 25/01/2019. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 21/1/2019 và các quy định khác liên quan.

UBCKNN

Các tin khác