Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT
12/02/2019

Ngày 31/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 03/FO-FAF ngày 8/1/2019 của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/FO-FAF ngày 8/1/2019, Nghị quyết HĐQT số 17/FO-FAF/2018 ngày 8/1/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác