Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE
31/01/2019

Ngày 29/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 10/CV-VGP ngày 28/01/2019 của CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 4.511.879 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác