Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
25/01/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Ngày 23/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 08/2019/CV-MST ngày 23/01/2019 thay thế Báo cáo số 29/2018/CV-MST ngày 20/12/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 2.519.986 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác