Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng
10/01/2019

Ngày 08/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo số 154/2018/CV-VPH ngày 26/12/2018 của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán VPH, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng đã thực hiện phát hành 9.224.727 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác