Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa
27/12/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo số 01/2018/TTCBH ngày 10/12/2018 và tài liệu bổ sung đến ngày 25/12/2018 của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã chứng khoán SBT, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018, Nghị quyết HĐQT số 30/2018/NQ-HĐQT ngày 7/12/2018 và quy định pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác