Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xây dựng 1.1.6.8
27/12/2018

Ngày 21/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 29/2018/CV-MST ngày 20/12/2018 của CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 2.517.774 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác